Help me, how to use Google Maps without internet on mobile?

Picture the scene: you are driving through unfamiliar streets and decide to use the mobile map to find your way around. However, the internet crashes out of nowhere. For situations like this, Google Maps has a feature that allows access to the app’s map without the need for a connection wi-fi or 4G.

The solution is to download the local map in the app before leaving home (or while you are sure you have internet). Even using the app offline, it is possible to locate yourself and have access to information such as route, route duration and the option of car for long distance commuting.

If the region you are looking for is nearby, streets and landmarks, such as businesses, also appear on the map to help you.

Check out below how to use Google Maps without internet on the cellphone. The tutorial was done on an Android 7.1.1, on a Moto E4 model. But the feature also works with Apple’s

iPhone.

1 – Open Google Maps on your mobile. First you need to be connected to the internet. Then confirm your connection and login to the app.

1 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução1 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução1 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - ReproduçãoImage: Reproduction

2 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

2 – In the item “Search here”, at the top of the screen, type the region (city, state or address) to download the map, such as Florianópolis, used in the image example.

2 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

Image : Reproduction

3 – After the searched region appears in 3 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reproduçãoapp, tap the city name located at the bottom of the app. Later, you will find the “Download” option on the left side of the options menu.

4 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução1 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

Image: Reproduction

2 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

4 – Select more precisely the desired location, to do this increase or decrease the square, joining or spreading your fingers in the screen. After the procedure, go to “Download”.

5 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

Image: Reproduction

2 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

5 – When you are without internet, use Google Maps normally. In “Search here”, type the name of the place you want to find and then confirm the region in the list options.

5 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

Image: Reproduction

6 – View the indicated route to reach your destination. Go to the lower distance information bar to view the route details. Proceed following the directions on the next screen.

5 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução1 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

Image: Reproduction

2 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

7 – If you want to walk nearby, you can see the streets and various shops. To find yourself more easily, just pinch your fingers on the screen to zoom.

1 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - ReproduçãoImage: Reproduction

2 - como usar o Google Maps sem internet no celular? - Reprodução - Reprodução

Ready! Now you will be able to view the local map without needing internet. The above tip can be useful even if you need to turn off 4G to save your data pack.

In addition, you can also use the tip if you need to move to walk even in unfamiliar places.

Note: This article has been indexed to our site. We do not claim ownership or copyright of any of the content above. To see the article at the original source Click Here

Related Posts
What's behind the Prime Minister's mask?  - Writing by Árpád Szakács for the Transylvania portal today thumbnail

What's behind the Prime Minister's mask? – Writing by Árpád Szakács for the Transylvania portal today

Nincs annál idegesítőbb, sőt bosszantóbb élethelyzet, mint amikor az ember olyan dologba lép bele, ami a saját hanyagsága, esetleg szándékos gondatlanságának a következménye. A kutyatartóknak különösen érdemes vigyázni, hogy a kedvencnek a szagos termékei is a megfelelő helyre kerüljenek, de olyan léceket sem érdemes kint hagyni az udvaron, amelyekből rozsdás szögek állnak ki, a példákat…
Read More
Gen Z more likely to respond to physical, direct marketing campaigns thumbnail

Gen Z more likely to respond to physical, direct marketing campaigns

Gen Z is more likely to engage with direct mail marketing campaigns, research by World Advertising Research Centre (Warc) and Royal Mail Marketreach has found.The report, named Driving Effectiveness with Direct Mail, is based on 218 UK campaigns, published between 2016 and 2020 on Warc's database, which used direct mail as the lead media or…
Read More
Reader letter: Ontario government can do much more to avoid school closures thumbnail

Reader letter: Ontario government can do much more to avoid school closures

This advertisement has not loaded yet, but your article continues below. Author of the article: Reader Letters Exterior of St. Joseph's Catholic High School Oct. 31, 2018. Photo by Nick Brancaccio /Windsor Star Article content Re: Health unit reopens St. Joseph’s high school following COVID outbreak, by Mary Caton, Sept. 22 This advertisement has not…
Read More
The world's first "racket" was detained by the Australian Immigration Service thumbnail

The world's first “racket” was detained by the Australian Immigration Service

Íîâàê Äæîêîâè÷, ôîòî: Getty Images Ïåðøó "ðàêåòêó" ñâ³òó Íîâàêà Äæîêîâè÷à çàòðèìàëè â Àâñòðà볿 â ñóáîòó âðàíö³ (çà ì³ñöåâèì ÷àñîì) â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñóäó. Äæåðåëî: CNN Äåòàë³: Äæîêîâè÷ó ³ìì³ãðàö³éí³ ñëóæáè äâ³÷³ àíóëþâàëè â³çó, îñê³ëüêè â³í íå âàêöèíîâàíèé ïðîòè Covid-19. Éîãî ñïðàâó Ôåäåðàëüíèé ñóä Àâñòðà볿 ðîçãëÿíå ó íåä³ëþ. Óðÿä êðà¿íè ïîãîäèâñÿ íå äåïîðòóâàòè Äæîêîâè÷à äî çàâåðøåííÿ ðîçãëÿäó…
Read More
Peru zoo struggles to save endangered seabirds after oil spill thumbnail

Peru zoo struggles to save endangered seabirds after oil spill

Publiziert24. Januar 2022, 22:32Der Ausbruch eines Vulkans im südpazifischen Tonga hat auch im mehr als 10’000 Kilometer entfernten Lima dramatische Folgen. Weil durch die hohen Wellen ein Öltanker auslief, sind mehrere bedrohte Meeresvögel stark mit Öl verschmutzt und kämpfen um ihr Leben.1 / 6Der Ölpest in Peru sind unzählige Tiere zum Opfer gefallen.AFP/Parque de las…
Read More
Index Of News
Consider making some contribution to keep us going. We are donation based team who works to bring the best content to the readers. Every donation matters.
Donate Now

Subscription Form

Liking our Index Of News so far? Would you like to subscribe to receive news updates daily?

Total
0
Share