LATROCÍNIO: Faction members arrested for involvement in the death of a PM corporal

Members of the Comando Vermelho (CV) Madson Augusto SNC, 21, Rayan SL, 25, aka “Gago”Helita GS, 23, known as ” Traquina” and a 16-year-old teenager were detained with two guns on Saturday night (11) at the Pride do Madeira condominium, block 609, on the east side of Porto Velho (RO).

Military Police teams surrounded the site after receiving information that those involved in the death of Corporal PM Rogério (which occurred late yesterday morning) were hiding at the site. . The police immediately approached the teenager and Madson with two firearms.

They denied participation in the policeman’s robbery, but handed over Helita and Rayan as those who would have been involved in the crime along with the alias “Marshal”. The police carried out searches and managed to arrest Helita and Rayan in the vicinity.

The two deny participation in the robbery and claim that the alias “Marshal” was the one who would have said yesterday morning (11) that he was going to win (steal) a policeman’s gun. “Marshal” has not yet been arrested.

The quartet was sent to the Central de Flagrantes and was placed at the disposal of the Courts.

Note: This article have been indexed to our site. We do not claim legitimacy, ownership or copyright of any of the content above. To see the article at the original source Click Here
(adsbygoogle=window.adsbygoogle || ).push();

Related Posts
Retailers are not afraid to open Lidl stores and anticipate a temporary stir thumbnail

Retailers are not afraid to open Lidl stores and anticipate a temporary stir

Veikalu tīkla “Lidl” ienākšana Latvijas tirgū vairos konkurenci, tomēr tas nebiedē par vērā ņemamu klientu skaita sarukumu, pauda Latvijas Radio aptaujātie mazumtirgotāji. Viņi arī prognozēja, ka ažiotāža ap jaunajiem veikaliem būs īslaicīga. Mazumtirgotāji nebaidās no «Lidl» veikalu atvēršanas un prognozē īslaicīgu ažiotāžuLinda Zalāne00:00 / 03:50 Ceturtdien, 7.oktobrī, vācu mazumtirdzniecības uzņēmums "Lidl" atvēris 15 jaunus veikalus…
Read More
4 Calgarians among 8 Albertans receiving Order of Excellence thumbnail

4 Calgarians among 8 Albertans receiving Order of Excellence

Eight Albertans, including four Calgarians, have received the provincial government’s highest honour.They’ve been given the Alberta Order of Excellence, an award for those who have made an outstanding provincial, national or international impact.“Our honourees have abundant strengths that have served our province well,” said Lt.-Gov. Salma Lakhani in a news release Thursday.“These include great perseverance,…
Read More
The cyber attack affected the resources of the transport insurance bureau, but not the register thumbnail

The cyber attack affected the resources of the transport insurance bureau, but not the register

PAVLO GONCHAR/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES Âíàñë³äîê ê³áåðàòàêè ó ï’ÿòíèöþ áóëà âòðà÷åíà íèçêà çîâí³øí³õ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â Ìîòîðíîãî (òðàíñïîðòíîãî) ñòðàõîâîãî áþðî Óêðà¿íè (ÌÒÑÁÓ), îäíàê íå áóëî óøêîäæåíî ðåºñòð, ÿêèé ì³ñòèòü ïåðñîíàëüí³ äàí³ ì³ëüéîí³â óêðà¿íñüêèõ àâòîâëàñíèê³â. Äæåðåëî: Äåðæñïåöçâ’ÿçêó Äîñë³âíî: "Âäàëîñÿ âñòàíîâèòè, ùî âíàñë³äîê ê³áåðàòàêè áóëà âòðà÷åíà íèçêà çîâí³øí³õ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ÌÒÑÁÓ. Ðåºñòðó, ÿêèé ì³ñòèòü ïåðñîíàëüí³ äàí³ ì³ëüéîí³â…
Read More
Index Of News
Consider making some contribution to keep us going. We are donation based team who works to bring the best content to the readers. Every donation matters.
Donate Now

Subscription Form

Liking our Index Of News so far? Would you like to subscribe to receive news updates daily?

Total
0
Share