Titanic ‘door’ prop that kept Rose alive sells for $718,750

The floating piece of wood that kept Titanic’s Rose alive has been sold for $718,750 (£569,739) at auction.

Ever since the release of the 1997 film, fans have wondered whether the panel was big enough to fit her love interest Jack as well, saving him from an icy death.

The listing noted the prop “has caused much debate from fans”.

The sale was made during an auction of props and costumes owned by restaurant and resort chain Planet Hollywood.

In the blockbuster, the fictional Jack, played by Leonardo Di Caprio, insists the panel – part of a door frame – was only big enough for his lover Rose, played by Kate Winslet. He later died in the freezing Atlantic, with his body falling into the depths of the ocean.

In a 2012 episode of Mythbusters, Titanic director James Cameron revealed he receives dozens of emails a day calling Rose “seOther props featured in the auction included the whip from Indiana Jones and the Temple of Doom, which sold for $525,000.

A Spiderman suit worn by Toby Maguire sold for $125,000, while an axe used by Jack Nicholson in The Shining to hack through a bathroom door while announcing “Here’s Johnny!” attracted the same amount.

The auction, which ended on Sunday evening, raised $15.68m, making it one of the most successful sales of a prop and costume collection, Heritage Auctions said.

“There were countless bidding wars… so many we lost track,” Joseph Maddalena, of Heritage, said.

lfish” and Jack an “idiot” over the scene.

But he put an end to the debate, saying Jack had to die according to the script.

“Maybe we screwed up and the board should have been a tiny bit smaller, but the dude’s going down,” he said.

The prop, often mistaken for a door, was based on a complete piece of debris salvaged from the 1912 tragedy, according to auctioneers Heritage Auctions.

And addressing the debate over whether the panel could have accommodate both, the listing states: “The prop measures approx. 8′ long (2.4m) and 41″ (1m) wide.”

Note: This article have been indexed to our site. We do not claim legitimacy, ownership or copyright of any of the content above. To see the article at original source Click Here

Related Posts
"It is absolutely necessary to merge regions" thumbnail

“It is absolutely necessary to merge regions”

Kvalitetsskillnaderna mellan regionerna är ofta stora till exempel när det gäller hur snabbt en cancerpatient kan få vård, skriver artikelförfattarna. Foto: Simon RehnströmVälfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Bland annat är det nöd­vändigt att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4-7 stycken. Det skriver Jonas…
Read More
Can Mondher Kebaier finally lead Tunisia back to football glory? thumbnail

Can Mondher Kebaier finally lead Tunisia back to football glory?

/ Sport Africa Cup of Nations Issued on: 05/01/2022 - 07:34 He might not be very popular, but Mondher Kebaier has achieved good results with Tunisia. © Studio graphique FMM After spending his entire career in Tunisian football, Mondher Kebaier faces a challenge like never before as he aims to bring Africa Cup of Nations…
Read More
Цена биткоина упала на 7% за сутки thumbnail

Цена биткоина упала на 7% за сутки

Криптовалюта , 22 фев, 09:55  Стоимость первой криптовалюты опустилась до $36,3 тыс. впервые с 3 февраля Во вторник, 22 февраля курс биткоина на криптобирже Binance упал на 7%, до минимума с 3 февраля в $36,3 тыс. По состоянию на 9:50 мск актив торгуется на уровне в $36,8 тыс. Его рыночная капитализация опустилась ниже $700 млрд, по…
Read More
Police Investigate Alfredton ram raid thumbnail

Police Investigate Alfredton ram raid

We are sorry if this is a false positive case but our service provider has flagged your request as "unusual" and "reported by multiple third parties". We believe in the news told and heard first hand. We believe if we want to fight out fake news, we must break true news. Find out more here
Read More
The Georgian prosecutor's office announced the date of Saakashvili's arrival thumbnail

The Georgian prosecutor's office announced the date of Saakashvili's arrival

Êîëèøí³é ïðåçèäåíò Ãðó糿 Ìèõå¿ë Ñààêàøâ³ë³ â'¿õàâ â êðà¿íó 29 âåðåñíÿ. ßê ïîâ³äîìëÿº "ªâðîïåéñüêà ïðàâäà", ïðî öå éäåòüñÿ â çàÿâ³ íà ñàéò³ ïðîêóðàòóðè Ãðó糿. Çàÿâà ñòîñóºòüñÿ çàòðèìàííÿ äâîõ îñ³á, ÿêèõ ï³äîçðþþòü â òîìó, ùî âîíè äîïîìîãëè Ñààêàøâ³ë³ õîâàòèñÿ â Ãðó糿 ï³ñëÿ íåçàêîííîãî ïåðåòèíó êîðäîíó. Çàòðèìàíèìè º áàòüêî ³ ñèí Çóðàá ³ Øàëâà Öîöîð³ÿ, ÿê³ áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàëè â ïîðòó Ïîò³,…
Read More
Index Of News
Consider making some contribution to keep us going. We are donation based team who works to bring the best content to the readers. Every donation matters.
Donate Now

Subscription Form

Liking our Index Of News so far? Would you like to subscribe to receive news updates daily?

Total
0
Share